Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag data-structute

Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/SOPENP/ Đề bài : Mùng 1 Tết, Nuga quyết định khai bút đầu xuân bằng cách giải một bài tập tin rất khó mà bạn ấy đã thấy trong một giấc mơ. Cho một dãy số nguyên dương. Tính xem có bao nhiêu dãy con gồm...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/BGMINE/ Đề bài : Trên một con đường biểu diễn như trục số thực có n mỏ vàng đánh số từ 1 tới n. Mỏ thứ i nằm ở tọa độ xi, có tổng trữ lượng vàng là gi, trong mỏ còn có lượng đá đủ...