Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag deque

Link gốc http://vnoi.info/problems/show/MROADS/ Đề bài Có N thành phố và N-1 cặp đường nối chúng, có duy nhất 1 đường nối 2 thành phố khác nhau. Đường đã bị xuống cấp và với mỗi đường ta biết 2 số A, B : A(s) thời gian để đi qua đường này...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/PERIODNB/ Đề bài Dạy tin học cơ sở luôn là công việc vất vả ngay cả với những giáo viên nhiều kinh nghiệm như thầy HUNGNT. Trong giờ bài tập tin học, có 𝑛 học sinh ngồi quanh một bàn tròn, các học sinh được đánh số từ...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/KDIFF/ Đề bài: Pirate là một người rất yêu hoa. Anh ấy trồng một luống hoa trước cửa nhà mình. Luống hoa được chia thành các ô đất, mỗi ô đất trồng một bông hoa. Tuy nhiên, vì đang bị đau chân nên Pirate ấy không thể...