Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag dfs-and-similar

Link gốc http://vnoi.info/problems/show/MESSAGE/ Đề bài Một lớp gồm N học sinh, mỗi học sinh cho biết những bạn mà học sinh đó có thể liên lạc được (chú ý liên lạc này là liên lạc một chiều : u có thể gửi tin tới v nhưng v thì chưa chắc...