Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag diophantine

Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/INTEGER7/ Đề bài : Tìm hai số nguyên không âm x1 và x2 thỏa mãn a1 * x1 + b1 = a2 * x2 + b2 và x1 + x2 là nhỏ nhất. Biết rằng luôn tồn tại số x1, x2 thỏa mãn. Input Gồm 1...