Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag dp - page 3

Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/QTDIVSEQ/ Đề bài: Cho dãy A gồm n số nguyên A1, A2,… , Anvà số nguyên dương k. Hỏi có bao nhiêu cách chia dãy A thành k đoạn liên tiếp có tổng bằng nhau (mỗi đoạn có ít nhất 1 phần tử) ? Input Dòng đầu:...
Link gốc : http://vnoi.info/problems/show/AMSSEQ/. Đề bài : Cho 1 dãy số gồm N phần tử (N ≤ 10000), mỗi phần tử có 1 giá trị nằm trong khoảng [-1000, 1000]. Ban đầu, bạn sẽ ở vị trí ô số 0 với tổng điểm là 0. Mỗi nước đi, người chơi...
Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/BGMINE/ Đề bài : Trên một con đường biểu diễn như trục số thực có n mỏ vàng đánh số từ 1 tới n. Mỏ thứ i nằm ở tọa độ xi, có tổng trữ lượng vàng là gi, trong mỏ còn có lượng đá đủ...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/LQDGONME/ Đề bài: Cho m dãy là hoán vị của n số tự nhiên đầu tiên Tìm độ dài dãy con chung dài nhất của m dãy đó Input Dòng đầu chứa số hai số nguyên n và m (1≤n≤1000,1≤m≤10) M dòng sau mỗi dòng chứa n...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/NKMAXSEQ/ Đề bài: Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an. Dãy số ai, ai+1, …, aj với 1 ≤ i ≤ j ≤ n được gọi là dãy con của dãy số đã cho và khi đó, j-i+1 được gọi là độ dài, còn ai+ai+1…+aj được...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/SPSEQ/ Đề bài: W. là 1 dãy các số nguyên dương. Nó có các đặc điểm sau: Độ dài của dãy là 1 số lẻ : L = 2*N + 1 N + 1 số nguyên đầu tiên của dãy tạo thành 1 dãy tăng N +...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/QTSEQ/ Đề bài Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ngoài phố. Mọi người tò mò chen lấn vòng trong vòng ngoài để xem. Rất đông người xem vụ tai nạn như:khanh_can_k7, nhungngoisao, chicuong123, harry_porter_7, mr_ntt, manhboyak6. Một anh đến chậm không tài nào vào xem...
Đề gốc http://vnoi.info/problems/show/QUEENNB/ Đề bài Mất ngủ vì không có đối thủ trong môn cờ vua, KHUELD quyết định chế tạo một robot để chơi cờ với mình. Một trong những việc đầu tiên là phải “dạy” robot biết quy tắc không chế bàn cờ của quân hậu. Xét bàn...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/INCVN/ Đề bài: Cho 1 dãy số gồm N(0 < N ≤ 10000) số tự nhiên S1,S2,…,Sn (0 ≤ S[i] ≤ 100000), Hãy đếm số lượng dãy con tăng có độ dài K(0 < k ≤ 50). Input Dòng đầu tiên là hai số tự nhiên N...
Link đề bài : http://www.vnoi.info/problems/show/INCSEQ/ Đề bài : Cho 1 dãy N phần tử (1 <= N <= 10^4). Đếm số dãy con tăng độ dài k (1 <= k <= 50 && k <= N). Input : Dòng đầu gồm 2 số n, k N dòng tiếp theo gồm...