Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag dsu

Link bài viết: http://vnoi.info/problems/show/IOIBIN/ Đề bài: Có N thùng nước được đánh số từ 1 đến N, giữa 2 thùng bất kỳ đều có một ống nối có một van có thể khóa hoặc mở. Ở trạng thái ban đầu tất cả các van đều đóng. Bạn được cho một...
Link đề bài: http://www.vnoi.info/problems/show/RELINETS/ Đề bài: Cho đồ thị n đỉnh m cạnh mỗi cạnh có trọng số c. Bạn phải tạo 1 đồ thị sao cho bỏ đi 1 cạnh bất kì đồ thị vẫn liên thông. trọng số của đồ thị = tổng các trọng số cạnh. Tính...
Link bài gốc : http://www.vnoi.info/problems/show/CHAIN/ Đề bài : Cho 3 loại động vật A, B, C. A ăn B, B ăn C, C ăn A. Có n con vật, mỗi con là 1 trong 3 loại trên. Có 2 thông tin : 1 x y : x, y chung 1...