Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag flows

Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/BAOVE/ Đề bài: Một mạng lưới gồm N thành phố, và một số đường một chiều nối các cặp thành phố (giữa hai thành phố có thể có nhiều đường nối một chiều).Quân địch đang tập trung ở thành phố N, định tiến công ta ở thành...