Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag game-theory

Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/NK05MNIM/ Đề bài: Hai bạn Nam và Mai cùng chơi một trò chơi với n đống sỏi. Luật chơi như sau: Hai bạn sẽ lần lượt đi. Bạn Mai là người đi trước Trong mỗi lượt đi, bạn đi sẽ được quyền bốc một số sỏi bất...