Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag greedy

Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/DHEXP/ Đề bài : Một dãy gồm n số nguyên không âm a_1, _a_2,…, an_ được viết thành một hàng ngang, giữa hai số liên tiếp có một khoảng trắng, như vậy có tất cả (n­-1) khoảng trắng. Người ta muốn đặt _k dấu cộng và...