Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag heap

Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/HEAP1/ Đề bài Một người nông dân muốn cắt 1 thanh gỗ có độ dài L của mình thành N miếng , mỗi miếng có độ dài là 1 số nguyên dương A[i] ( A[1] + A[2] + … A[N] = L ) . Tuy nhiên...