Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag heavy-light-decomposition

Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/QTREE3/ Đề bài: Cho một cây (đồ thị vô hướng phi chu trình) có N nút. Các nút của cây được đánh số từ 1 đến N. Ban đầu, mỗi nút đều có màu trắng. Bạn phải thực hiện các thao tác có dạng sau: 0...
Link Bài Tập Gốc ( Tiếng Anh ) :http://www.spoj.com/problems/LUBENICA Đề Bài ( Tiếng Việt ) Mạng lưới giao thông ở 1 nước bao gồm N thành phố (đánh số từ 1 đến N) và N-1 đường nối các thành phố với nhau. Có một đường đi duy nhất giữa mỗi...
Link bài tập gốc (tiếng Anh) http://www.vnoi.info/problems/show/QTREE/ Đề bài (tiếng Việt): Bạn được cho một đồ thị dạng cây có N đỉnh và N - 1 cạnh được đánh số bắt đầu từ 1. Bạn được yêu cầu thực hiện các truy vấn sau: CHANGE i ti : đổi trọng...