Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag kruskal

Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/NKCITY/ Đề bài : Nước Anpha đang lập kế hoạch xây dựng một thành phố mới và hiện đại. Theo kế hoạch, thành phố sẽ có N vị trí quan trọng, được gọi là N trọng điểm và các trọng điểm này được đánh số từ...