Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag math

Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/VOSNET/ Đề bài: Social Network - Một cụm từ chắc ai trong chúng ta đều biết! Một mạng xã hội sẽ gồm nhiều tài khoản (được biết như những người trong một xã hội) và các mối quan hệ giữa chúng (như sự quen biết giữa con...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/AREA/ Đề bài: Trên mặt phẳng toạ độ người ta vẽ ra N hình chữ nhật . Hãy tính diện tích che phủ bởi N hình chữ nhật này , biết rằng N hình chữ nhật này song song với 2 trục Ox và Oy . Input...
Link đề gốc : http://vnoi.info/problems/show/C11BC1/. Đề bài : Một đất nước có N thành phố, mỗi thành phố được đặc trưng bởi 2 con số: A[i] và B[i] (trong đó: A[i] là khả năng tăng trưởng của thành phố đó và B[i] là “chỉ số ngôn ngữ” của thành phố...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/NKDIVSEQ/ Đề bài: Thầy Hoàng xây dựng một dãy số vô hạn A từ dãy các số nguyên dương bằng cách lần lượt xét các số tự nhiên bắt đầu từ 1 và lần lượt chọn các số cho dãy A theo quy tắc : chọn một...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/C11PNUM/ Đề bài Cho 2 số nguyên N và K (1 <= N <= 264- 1, 3 <= K <= 10). Tìm số nguyên lớn nhất không vượt quá N và là tích của K số nguyên tố liên tiếp. Input Dòng đầu là số nguyên T...
Link đề gốc : http://vnoi.info/problems/show/VO17LAN/ Đề bài Để chuẩn bị cho kì thi VOI 2017, hai đội tuyển Hải Phòng và Hải Dương dắt tay nhau ra Hà Nội học Giáo Sư. Saker vốn từ trước đến nay bị_Lũ bạn sống lỗi_ ghét bỏ, nên khi cả đội ra Hà Nội,...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/INTEGER7/ Đề bài : Tìm hai số nguyên không âm x1 và x2 thỏa mãn a1 * x1 + b1 = a2 * x2 + b2 và x1 + x2 là nhỏ nhất. Biết rằng luôn tồn tại số x1, x2 thỏa mãn. Input Gồm 1...
Cho một bài toán đơn giản sau: Tính giá trị của \( (3 * 10 ^ 9) * (3 * 10 ^ 9) \), lấy mod \( 10 ^ 9 \). Ta có thể nhanh chóng tính ra kết quả của phép toán này bằng việc mod cả hai giá...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/BINARY/ Cho số nguyên không âm N (N < 2^31). Hãy xác định xem trong phạm vi từ 0 tới N có bao nhiêu số mà trong dạng biểu diễn nhị phân của nó có đúng K chữ số 0 có nghĩa. Ví dụ: N = 18, K =...
Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/ETF/ Đề bài : φ(n) là số số nguyên tố cùng nhau với n. Cho nhiều testcase, tính giá trị φ(n) Solution: http://simizer.com/eoe Code: http://simizer.com/ep6