Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag matrix-multiplication

Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/LATGACH4/ Đề bài: Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<10^9). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1x2 và 2x1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng...
Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/C11CAL/ Đề bài: Cho N, k, tính (1^k + 2^k + …. + N^k) mod 1000000007. Giới hạn : 1 <= N <= 109, 1 <= k <= 50. Input Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa 2 số N, k là những bộ test của bài Output...
Link gốc: http://vnoi.info/problems/show/DHLOCO/ Đề bài: Carnaval Hạ Long 2015 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Lan tỏa nụ cười”, điểm mới của lễ hội là sự song hành giữa biểu diễn nghệ thuật “Nơi tinh hoa hội tụ” và diễu hành đường phố “Nụ cười Hạ Long” với sự...