Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag mo

Link bài gốc : http://vnoi.info/problems/show/DQUERY/ Đề bài : Cho một dãy số n phần tử a1, a2, …, an và một số các truy vấn-d. Một truy vấn-d là một cặp (i, j) (1 ≤ i ≤ j ≤ n). Với mỗi truy vấn-d (i, j), bạn cần trả về...