Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag qhd

Link gốc : http://vnoi.info/problems/show/AMSSEQ/. Đề bài : Cho 1 dãy số gồm N phần tử (N ≤ 10000), mỗi phần tử có 1 giá trị nằm trong khoảng [-1000, 1000]. Ban đầu, bạn sẽ ở vị trí ô số 0 với tổng điểm là 0. Mỗi nước đi, người chơi...