Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag rmq

Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/VMQUABEO/ Đề bài Cân nặng đã ở mức đáng báo động, admin K quyết định tập chạy để giảm cân. Khu vực admin K sống có một con đường dài, điểm đầu của con đường là điểm 0, điểm cuối của con đường là điểm N-1. Các...