Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag sorting

Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/BARICAVN Đề bài: Barica là một con cóc không bình thường. Barica sống trong một cái ao, nơi có N lá sen bềnh bồng trên mặt nước. Những lá sen được đánh số từ 1 đến N. Nhìn từ trên xuống, mỗi lá sen đc xem như...