Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết thuộc chuyên mục SPOJ

Đề bài: http://vnoi.info/problems/show/CHAIN2/ Chuỗi từ có độ dài n là một dãy các từ w1, w2, …, wn sao cho với mọi 1 ≤ i < n, từ wi là tiền tố của từ wi+1. Nhắc lại từ u có độ dài k là tiền tố của từ v có độ dài l...
Link bài tập gốc (tiếng Anh) http://www.vnoi.info/problems/show/QTREE/ Đề bài (tiếng Việt): Bạn được cho một đồ thị dạng cây có N đỉnh và N - 1 cạnh được đánh số bắt đầu từ 1. Bạn được yêu cầu thực hiện các truy vấn sau: CHANGE i ti : đổi trọng...