Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag sqrt-decomposition

Link đề bài: http://vnoi.info/problems/show/KQUERY2/ Đề bài: Cho một dãy n phần tử a1, a2, …, an và một số các truy vấn-k. Ngoài ra còn có một số thao tác cập nhật. Một thao tác cập nhật là một cặp (i, v) nghĩa là ai cần được gán giá trị...