Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag string

Link đề bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/MSTRING/ Đề bài: Cho hai xâu A và B. Tính độ dài của xâu con đài nhất của A mà không là xâu con của B. Xâu con không nhất thiết phải gồm các kí tự liên tiếp. Input Hai dòng là hai xâu A, B,...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/PALINY/ Cho xâu S. Tìm xâu đối xứng dài nhất gồm các kí tự liên tiếp trong S Input Dòng 1: N (số ký tự của xâu S; N<=50 000) Dòng 2: Xâu ký tự độ dài N Output 1 dòng duy nhất gồm độ dài của xâu đối...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/QBPAL/ Trong một buổi học viết chữ, Bờm phát hiện trong một số từ khi bỏ đi một số ký tự thì đọc ngược hay đọc xuôi đều giống nhau. Ví dụ từ IOICAMP, khi xóa đi các chữ cái C,A,M,P, thì còn lại IOI là một...