Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag tree

Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/NKINV/ Đề bài: Cho một dãy số a1.. aN. Một nghịch thế là một cặp số u, v sao cho u < v và a[u ] > a[v]. Nhiệm vụ của bạn là đếm số nghịch thế. Dữ liệu Dòng đầu ghi số nguyên dương N. N...
Link bài gốc: http://vnoi.info/problems/show/CRATE/ Đề bài: Cho danh sách N lập trình viên (1 ≤ N ≤ 300000), đánh số lần lượt từ 1 đến N. Mỗi người đều tham gia cả hai giải thi đấu: Giải THPT và giải Mở rộng. Với mỗi lập trình viên, bạn sẽ được...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/NKLEAGUE/ Một giải thi đấu bóng đá gồm n đội thi đấu vòng tròn một lượt. Các đội bóng được đánh số thứ tự từ 1 đến n. Theo thể lệ giải đấu, nếu trận đấu diễn ra với kết quả hòa, hai đội sẽ thi đấu luân lưu...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/VOXOR/ Cho dãy A gồm N số nguyên không âm. Ta lần lượt thực hiện Q thao tác trên tập hợp này: XOR x: Với mọi i, Ai = Ai xor x FIND k: Tìm số lớn thứ k trong dãy A. Yêu cầu: Thực hiện các truy vấn trên. Input Dòng đầu tiên ghi 2 số N và Q. Dòng thứ hai ghi N số là giá...
Link gốc http://vnoi.info/problems/show/MROADS/ Đề bài Có N thành phố và N-1 cặp đường nối chúng, có duy nhất 1 đường nối 2 thành phố khác nhau. Đường đã bị xuống cấp và với mỗi đường ta biết 2 số A, B : A(s) thời gian để đi qua đường này...
Đề: http://vnoi.info/problems/show/QTREEV/ Cho một đồ thị cây có N đỉnh N-1 cạnh, gốc của cây là đỉnh 1, mỗi đỉnh có một trọng số không âm là Ai. Dễ dàng nhận thấy, ngoại trừ đỉnh 1, các đỉnh còn lại đều có một đỉnh cha và nhận nó làm đỉnh...
Link bài tập gốc (tiếng Anh) http://www.vnoi.info/problems/show/QTREE5/ Đề bài (tiếng Việt) Cho 1 cây với N đỉnh được đánh số từ 1 đến N. Ta định nghĩa dist(a, b) là số lượng cạnh trên đường đi từ đỉnh a đến đỉnh b. Mỗi nút có một màu, đen hoặc trắng....
Đề bài: http://vnoi.info/problems/show/CHAIN2/ Chuỗi từ có độ dài n là một dãy các từ w1, w2, …, wn sao cho với mọi 1 ≤ i < n, từ wi là tiền tố của từ wi+1. Nhắc lại từ u có độ dài k là tiền tố của từ v có độ dài l...
Link bài tập gốc (tiếng Anh) http://www.vnoi.info/problems/show/QTREE/ Đề bài (tiếng Việt): Bạn được cho một đồ thị dạng cây có N đỉnh và N - 1 cạnh được đánh số bắt đầu từ 1. Bạn được yêu cầu thực hiện các truy vấn sau: CHANGE i ti : đổi trọng...