Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag trie

Đề bài: http://vnoi.info/problems/show/CHAIN2/ Chuỗi từ có độ dài n là một dãy các từ w1, w2, …, wn sao cho với mọi 1 ≤ i < n, từ wi là tiền tố của từ wi+1. Nhắc lại từ u có độ dài k là tiền tố của từ v có độ dài l...