Cowboy Coder

To code like a Cowboy!

Bài viết gắn tag two-pointer

Link đề bài : http://vnoi.info/problems/show/SOPENP/ Đề bài : Mùng 1 Tết, Nuga quyết định khai bút đầu xuân bằng cách giải một bài tập tin rất khó mà bạn ấy đã thấy trong một giấc mơ. Cho một dãy số nguyên dương. Tính xem có bao nhiêu dãy con gồm...
Link đề gốc: http://vnoi.info/problems/show/VMQUABEO/ Đề bài Cân nặng đã ở mức đáng báo động, admin K quyết định tập chạy để giảm cân. Khu vực admin K sống có một con đường dài, điểm đầu của con đường là điểm 0, điểm cuối của con đường là điểm N-1. Các...